Privacy Policy

Algemeen:

Deze privacy policy (‘privacy policy’) behandelt de verwerking van je persoonsgegevens bij gebruik van onze website en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de ‘website’). Deze verwerking wordt uitgevoerd door ZooMedia – Thomas More Mechelen-Antwerpen VZW als verwerkingsverantwoordelijke, met zetel Raghenoplein 21bis, 2800 Mechelen, ingeschreven in de KBO/KVK onder nummer 0455.411.733, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Meer informatie over ons gebruik van cookies vind je in onze cookie policy.

De privacy policy kan van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen we via de website communiceren.

Deze privacy policy werd het laatst bijgewerkt op 15/11/2022.

Welke gegevens en waarom verwerken we?

Wanneer je de website gebruikt, verwerken we je persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen zijn:

 1. IP en cookies
 2. Identificatiegegevens (naam, adres, e-mail, telefoon,..)
 3. Contactgegevens

Het doeleinde van deze verwerking en rechtsgrond die hiervoor als basis dient, zijn:

 1. Gebruik van de website (toestemming en indien van toepassing legitiem belang) / Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze website en/of diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
 2. Ons contacteren (toestemming en indien van toepassing legitiem belang).
 3. Solliciteren op vacatures (toestemming).
 4. Om je op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die je aanvraagt, via de website, e-mail, telefoon of socialmediakanalen (toestemming).
 5. Om je persoonsgegevens te verwerken zodat wij jou bepaalde diensten kunnen verstrekken (uitvoering overeenkomst).

In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van jou. Als je ervoor kiest om je te registreren via een socialmedia-account (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn of Google) en er een koppeling is met onze website, worden die gegevens via je socialmediaprofiel verzameld. Wij raden aan om de privacy policy van je socialmediaservice-provider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door je socialmediaservice-provider worden verwerkt wanneer je gebruik maakt van de socialmedia-loginfunctie.

Wij sturen in principe geen van de persoonlijke gegevens die je via de Website verstrekt door aan providers van sociale media, tenzij je hiermee instemt.

Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij je persoonlijke gegevens ook verwerken :

 • om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om je financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door jou gepleegd door middel van je registratie bij of gebruik van de website of de diensten.
 • In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.

Met wie wij gegevens delen

Wij verzenden je persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is voor de werking van de website, behalve met je uitdrukkelijke toestemming.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je de website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers je persoonsgegevens alleen op schriftelijke instructie van ons mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van je persoonsgegevens.

Wij kunnen geanonimiseerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar wij gegevens verwerken

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen je identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

Wij kunnen je geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht en wordt het nodige wettelijk beschermingsmechanisme ingevoerd.

Hoe wij gegevens verwerken

Wij doen ons uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze privacy policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen je persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken en doen ons uiterste best om die accuraat en up-to-date te houden.

Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang dit nodig is om de in deze privacy policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de website geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als je je bij onze website hebt geregistreerd, zullen wij je persoonsgegevens verwijderen als je je profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang, diefstal, onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd. In geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor schade als gevolg van foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van jouw persoonsgegevens.

Wij mogen je gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden als en wanneer je registratie op de website of gebruik van de website of diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de diensten, (c) een gevaar voor de website of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is.

Hoe lang we je gegevens bewaren

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de verleende dienst. We bewaren je gegevens:

 • zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt;
 • zo lang ze nodig zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en te voldoen aan onze commerciële operationele activiteiten.

 Jouw rechten

 Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd.

Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@zoomedia.be, of door uw profiel te verwijderen (indien van toepassing).

Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jou worden verwijderd als je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Je dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.  In de plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van je persoonsgegevens beperken.

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als je kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen.

Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heb je het recht om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heb je het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend door ons beoordeeld.

Als je een verzoek wil indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar info@zoomedia.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen. Extra legitimatie omtrent je identiteit kan worden gevraagd als dit nodig is.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact met ons opnemen via het e-mailadres info@zoomedia.be. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Ga voor meer informatie naar

Gegevens van onze Data Protection Officer (DPO)

Hoofdzetel:
Thomas More – Mediacampus
Campus De Ham
Raghenoplein 21bis
B-2800 Mechelen
BELGIUM
Tel.: +32 15 369 150
info@zoomedia.be